Manifest

De gemeenteraad legt haar trots en kwaliteitsambitie vast in een beeldkwaliteitsplan, dat van visie en lef getuigt.

1 Dit plan bestrijkt de gehele gemeente met bijzondere aandacht voor het centrum van Oss en de historische plekken, parken, nieuwe wijken, oude en nieuwe industrieën en rotondes.
2 Ter bewaking van het beeldkwaliteitsplan wordt een supervisor aangesteld met mandaat en middelen. Ook de welstandscommissie krijgt de opdracht de lat hoger te leggen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de stad krijgt een structureel karakter door een open debat met gemeentebestuur, ondernemers en burgers. Niet tégen, maar mèt elkaar!
3 Het historische straten- en pleinenpatroon van het Osse centrum geeft de stad haar specifieke identiteit. Deze karaktereigenschap moet nadruk krijgen. Dat vraagt om extra aandacht voor de beeldkwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte. Liever bevestiging en bevordering van de aanwezige kwaliteit dan streven naar hoogstedelijke en intensieve bebouwing in het centrum .
4 Oss als ‘groene stad’ wordt spraakmakend door het aanwezige groen als kwaliteitsgroen vorm te geven en met elkaar in verbinding te brengen . Een groen lint door de stad!
5 Grote en kleine ingrepen in de openbare ruimte worden niet alleen getoetst op hun functionele, maar ook op hun ruimtelijke kwaliteit.
6 Kunst in de openbare ruimte heeft meerdere functies . Het werkt kwaliteitsverhogend en verbetert de oriëntatie. Nieuwe kunst moet het gemis aan kwantitatief historisch erfgoed opheffen door te verwijzen naar het verleden. Trots zijn op je stad moet je zichtbaar maken!
7 Bij de locatie-bepaling en de inrichting van nieuwe wijken en industrieterreinen wordt de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de plek als basis genomen. Het ruimtelijk beeld op zand ziet er anders uit dan op kleigrond.
8 Eventuele hogere bebouwing dient in samenhang met de omgeving te worden bekeken . Het huidige silhouet van Oss is ook een kwaliteit.
9 De gevels van winkelpanden moeten kwaliteit en samenhang krijgen.
10 De openbare ruimte moet goed beheerd worden. Historische en eigentijdse kwaliteiten moeten met zorg in stand gehouden worden . Bouwplannen moeten meer dan ooit op hun architectonische kwaliteiten worden beoordeeld.
Dit manifest is opgemaakt te Oss op dinsdag 28 mei 2002, Ontwerperskring Oss.

De huidige situatie: om trots op te zijn.

Oss ligt in het Maasdal op de grens tussen hoog en laag, tussen zand en klei en is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. De zuidkant wordt gekenmerkt door een uitgebreid heide- en boslandschap en de noordkant door een open poldergebied. De stad en de kernen zijn door groen omgeven. Verschillende natuurgebieden benadrukken het belang en het karakter van deze groene ring. De geschiedenis van stad en streek voert terug tot de prehistorie. Uit archeologische vondsten blijkt dat Oss sinds oudsher een belangrijke rol in de regio heeft gespeeld. In de Middeleeuwen was Oss een vrijplaats. In de 19e en 20e eeuw speelden grootschalige industrieën een belangrijke rol. Veel producten vinden hun oorsprong in Oss.
De diversiteit aan voorzieningen voor onderwijs, cultuur en sport voldoet aan de vraag die inwoners en werkers stellen. De stedelijke werkgelegenheid en de voorzieningen bevinden zich op korte afstand van de woningen. Deze kwaliteit neemt in belang toe. De bebouwing in de Osse binnenstad is nooit intensief stedelijk geweest. Veeleer eenvoudig, bescheiden van schaal en enigszins dorps van karakter. Het compacte centrum bezit een helder straten- en pleinenpatroon.
De aantrekkelijkheid van de gemeente is dat zij zowel stedelijke als dorpse kenmerken in zich heeft. Niet alleen in het centrum, maar in de totale gemeente. De Osse stedelijkheid steekt af tegen historische, intensieve en monumentale stedelijkheid van andere steden, maar is daarmee niet minder van kwaliteit!
Naast de groene ring rondom de stad kent Oss ook vele parken, laantjes en groenzones in de stad zelf. Dit groen zorgt voor afwisseling, rust en stilte. Redelijk compacte bebouwing is mogelijk gebleken zonder dat dit heeft geleid tot een ‘volle en overspannen’ stadsbeeld. De Osse gemeenschap mag trots zijn op dit bezit. De optelsom van de positieve kenmerken levert een stad op, waarin het aangenaam wonen is. Het bezit is echter ook een verantwoordelijkheid, waarmee de gemeenschap zuinig moet omspringen.

.
De ontwikkelingen.

.
1. Oss staat aan de vooravond van grote stedenbouwkundige ingrepen, die het karakter van de stad sterk beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het Bergoss-terrein, de spoorzone, Piekenhoef en Vorstengrafdonk. Daarnaast is er een reeks van min of meer kleinschalige ontwikkelingen in gang gezet. Elke ingreep heeft effect op de uitstraling van de stad. Aandacht voor kwaliteit is daarom van het grootste belang.
2. Een zorgvuldige en kwalitatieve groei en ontwikkeling van de stad mag niet worden belemmerd. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Het stadsbestuur dient zich in het bijzonder bezig te houden met een samenhangende visie op de stad. Ook ondernemers moeten meer kiezen voor duurzaamheid en kwaliteit.. En tenslotte dient de Osse burger zich meer te bekommeren om zijn eigen woonplaats. Kortom, de gedeelde verantwoordelijkheid moet worden opgepakt. Het gevaar bestaat dat door gebrek aan samenhang en visie verkeerde ontwikkelingen in gang gezet worden. Wij moeten ons inspannen voor de plek waar we wonen en werken. De volgende 10 punten zijn een leidraad voor kwaliteit van wonen en werken in de toekomst. Het is (nog) niet te laat!